POLITYKA PRYWATNOŚCI OBOWIĄZUJĄCA W PORTALU ALKAVISIT

Ochrona prywatności oraz danych osobowych Użytkowników jest priorytetem dla Alka Sun Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w związku z tym, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), opracowaliśmy i przyjęliśmy niniejszy dokument.

Mamy nadzieję, że Użytkownicy Portalu ALKAVISIT uzyskają wszystkie interesujące ich informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych, a w szczególności informacje o:

Jeżeli jednak nie znaleźli Państwo odpowiedzi na nurtujące Was pytania, związane z przetwarzaniem przez nas Waszych danych osobowych, możecie skontaktować się z nami za pośrednictwem:

POSTANOWIENIA

I. INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Alka Sun Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustroniu Morskim, przy ul. Wojska Polskiego 7, 78-111 Ustronie Morskie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000724399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 6711830182 oraz numer statystyczny REGON 369770189.

II. CO TO SĄ DANE OSOBOWE I JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY.

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej pozwalające na określenie, w sposób bezpośredni lub pośredni, tożsamości tej osoby. Przetwarzane przez nas dane zbierane są w ramach korzystania przez Państwa ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies. Podczas wyszukiwania albo porównywania ofert na Portalu ALKAVISIT zapisujemy tylko pliki cookies. W momencie, gdy rozpoczniecie Państwo proces rezerwacji, podane dane zostaną zapisane. Przetwarzamy tylko takie dane, które sami nam Państwo udostępniacie i które są niezbędne do prawidłowego działania Profilu Użytkownika i dokonania rezerwacji.

Dane, które przetwarzamy to:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres e-mail,
 3. adres zamieszkania lub zameldowania,
 4. numer telefonu.

Dane podajecie nam Państwo dobrowolnie, jednak jeśli chcecie dokonać rezerwacji usługi turystycznej poprzez Portal ALKAVISIT podanie tych danych jest konieczne.

III. CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRES PRZEZ JAKI PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE.

Państwa dane przetwarzamy w następujących celach:

 1. Bieżącej obsługi
  prawidłowego działania Portalu Użytkownika i umożliwienia dokonywania rezerwacji ofert dostępnych na Portalu ALKAVISIT (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „prawnie uzasadniony interes”).

 2. Marketingu bezpośredniego
  w celu promocji oferowanych przez nas usług i poznania Państwa preferencji, aby mieć możliwość dopasowania usług i dostarczanych treści do Państwa oczekiwań (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „prawnie uzasadniony interes”).

 3. Dochodzenia roszczeń
  do momentu ich przedawnienia i ewentualnego przekazania ich dochodzenia do podmiotów zajmujących się windykacją (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „prawnie uzasadniony interes”).

 4. Wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego
  m.in. w przypadku postępowań sądowych czy urzędowych, wykonania prawnie uzasadnionego żądania organów ścigania, w sprawach związanych z przestrzeganiem przepisów prawa – przez okres wynikający z odrębnych przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c „wypełnienie obowiązku prawnego przez administratora”).

W sytuacjach, w których przetwarzamy dane osobowe na podstawie udzielonej przez Państwa zgody mamy prawo je przetwarzać do momentu wycofania tej zgody. Wycofania zgody można dokonać w każdym momencie, jednak nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przy przetwarzaniu Państwa danych, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, dbamy o zachowanie równowagi między ochroną praw i wolności, a naszymi prawami i interesami.

Jeśli uważają Państwo, że Państwa prawa i wolności zostały naruszone macie Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

IV. PODMIOTY, KTÓRYM MOŻEMY PRZEKAZAĆ PAŃSTWA DANE.

Państwa dane możemy udostępnić następującym kategoriom odbiorców:

 1. dostawcom usług turystycznych – w celu realizacji rezerwacji lub zleconych usług,
 2. właściwym organom i instytucjom państwowym – w zakresie w jakim wymagają tego od nas przepisy prawa,
 3. partnerom biznesowym oraz podmiotom wspierającym nas w wykonywaniu usług – aby usprawnić obsługę Użytkowników serwisów i klientów.

W sytuacjach, w których będzie to wynikało z konkretnych umów, Państwa dane mogą zostać przekazane również do innych państw Unii Europejskiej lub państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Niezależnie od tego komu i gdzie przekazujemy Państwa dane, dbamy o ich bezpieczeństwo. W każdym przypadku dane chronione są odpowiednimi zapisami umownymi.

V. PAŃSTWA UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH.

W związku z przetwarzaniem danych, w zakresie w jakim jesteśmy administratorem tych danych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 1. Prawo dostępu do danych,
  w tym prawo do otrzymania kopii danych, uzyskania informacji o kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, o planowanych okresach przechowywania danych, o prawach przysługujących Państwu na mocy RODO, o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle danych, które przetwarzamy.

 2. Prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych
  możecie Państwo poinformować nas o zmianach w swoich danych osobowych lub zwrócić się z wnioskiem o poprawienie lub uzupełnienie takich danych; zachęcamy do aktualizacji danych każdorazowo, gdy nastąpi w nich zmiana, abyśmy mogli przetwarzać dane aktualne i prawidłowe.

 3. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
  możecie Państwo żądać usunięcia danych:
  • jeżeli wycofaliście zgodę na ich przetwarzanie (o ile podstawą przetwarzania była zgoda),
  • gdy dane przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane,
  • gdy nie zgadzacie się na wykorzystywanie danych w celach marketingowych,
  • gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

 4. Prawo od ograniczenia przetwarzania danych
  możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych:
  • gdy kwestionujecie prawidłowość swoich danych,
  • gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie chcecie usunięcia swoich danych,
  • gdy dane przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane, ale możemy je przechowywać w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • gdy wnieśliście sprzeciw wobec wykorzystywania danych (ograniczymy przetwarzanie do czasu rozpatrzenia wniosku).

 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  możecie Państwo wnieść taki sprzeciw, gdy przetwarzamy dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes,

 6. Prawo do przenoszenia danych
  możecie Państwo żądać, aby dane które przetwarzamy zostały przez nas przeniesione do innego, wskazanego przez Państwa administratora, o ile jest to techniczne możliwe.

Realizacja każdego z w/w uprawnień oraz ich zakres i sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. Aby skorzystać z w/w uprawnień należy złożyć wniosek, na który udzielimy niezwłocznie odpowiedzi, a najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku.

W przypadku, gdy Państwo uznają, że przetwarzamy Państwa dane z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VI. SPOSOBY ZABEZPIECZENIA PAŃSTWA DANYCH

W Alka Sun Resort Sp. z o.o. dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych oraz o ich prywatność. W związku z tym wdrożyliśmy procedury, które ograniczają możliwość wystąpienia naruszeń w tym zakresie. Obowiązujące procedury regulują, by dostęp do Państwa danych miały tylko osoby upoważnione, a nasze systemy informatyczne zostały wyposażone w następujące techniczne środki bezpieczeństwa:

 1. Obszar
  siedziba Alka Sun Resort sp. z o.o. (ul. Wojska Polskiego 7 - lokal numer 3, 78-111 Ustronie Morskie) obszar, w którym dane osobowe są przetwarzane i dobór odpowiednich zabezpieczeń uniemożliwiających wejście do pomieszczeń nieupoważnionych osób (zamki w drzwiach, ochrona personalna, monitoring).

 2. Uwierzytelnienie
  każdej osobie, która przetwarza dane osobowe nadajemy odpowiednie uprawnienia (otrzymuje swój identyfikator i hasło). Stosujemy najwyższe standardy obchodzenia się z hasłami dostępu do zbiorów cyfrowych i Baz Danych.

 3. Ochrona firewall
  stosujemy zapory zawierające moduły HIPS oraz ustalamy indywidualne reguły filtrowania ruchu sieciowego realizując tym samym politykę skutecznego eliminowania zagrożeń pochodzącymi z sieci publicznej.

 4. Szyfrowanie danych osobowych
  wszystkie pliki zawierające dane osobowe są przesyłane i magazynowane zawsze w zaszyfrowany sposób.

 5. Kopie zapasowe danych
  backup jest wymagany na wszystkich etapach prac związanych z Danymi Osobowymi i Bazami Danych. Dane i ich kopie zapasowe są przechowywane w trzech różnych miejscach, nie mających ze sobą żadnych bezpośrednich łączy sieciowych.

 6. Pseudonimizacja
  zastępujemy zapisy atrybutu innym atrybutem. Jest to skuteczny środek bezpieczeństwa, ponieważ ogranicza możliwość tworzenia powiązań zbioru danych z prawdziwą tożsamością osoby, której dane dotyczą.

 7. Anonimizacja
  środek bezpieczeństwa polegający na takim przekształceniu danych osobowych po którym nie można (w rozsądnym wymiarze czasowym) już przyporządkować poszczególnych informacji osobistych lub rzeczowych do zidentyfikowania osoby fizycznej. Proces anonimizacji jest trwały i nieodwracalny.

Zabezpieczenia organizacyjne w Alka Sun Resort Sp. z o.o. są ściśle związane z pracownikami, którzy przetwarzają dane osobowe. Narzucamy na nasz personel obowiązki wynikające z przepisów prawa oraz dobrych praktyk:

 1. Wiedza i świadomość naszych pracowników
  zapewniamy wszystkim osobom zatrudnionym przy przetwarzaniu danych, dostęp do wiedzy. W tym celu zadbaliśmy o to, by każda z nich zapoznała się z przepisami, których przedmiot stanowi ochrona danych osobowych. Dodatkowo, osoby te zostały przeszkolone w zakresie zabezpieczeń systemu informatycznego.

 2. Rejestr osób przetwarzających dane
  nadajemy pisemne upoważnienia pracownikom dopuszczonym do przetwarzania danych osobowych i prowadzimy ich ewidencję.

 3. Zasady funkcjonowania Nasi pracownicy mają obowiązek zachować w tajemnicy przetwarzanie danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia. Świadomość kar dyscyplinarnych za niewłaściwe przestrzeganie przepisów RODO oraz krajowych aktów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, podnoszą poziom stosowania się pracowników do zasad organizacyjnych i aktów prawnych.

 4. Organizacja przestrzeni
  ustawienie i działanie sprzętu IT, na którym przetwarzane są dane osobowe zostało zaprojektowane tak, aby uniemożliwić osobom postronnym ich podgląd. Kopie zapasowe zbioru danych przechowywane są poza serwerem głównym na którym dane osobowe na bieżąco są przetwarzane.

Powołaliśmy Inspektora ochrony danych, który czuwa nad zgodnością z przepisami prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych. To osoba, z którą możecie się Państwo skontaktować w przypadku wątpliwości co do sposobów, celu i okresu przetwarzania danych.

Inspektor RODO:
78-111 Ustronie Morskie
ul. Wojska Polskiego 7
telefon: +48 511 065 905
e-mail: inspektorrodo@alkavisit.com.

Pobierz i wydrukuj Politykę Prywatności